Convocatòria de licitació SUSPESA

28/12/2015

Convocatòria de licitació SUSPESA

ACTUALITZACIÓ 07/01/2016

Suspensió del procediment de la licitació del contracte de subministrament d'una màquina multi funcions.

Consulta l'anunci de suspensió aquí

 

 

PUBLICAT EL 28/12/2015

Per Resolució d'Alcaldia de data 18 de desembre de 2015, es va acordar obrir la licitació del contracte de subministrament d'una màquina multi funcions, mitjançant rènting, per les dependències municipals i es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars. L'anunci de convocatòria ha estat publicat al BOP núm. 298, de 28 de desembre de 2015. Les ofertes es podran presentar durant 15 dies naturals a comptar des d'aquesta publicació.

Podeu consultar l'anunci aquí

Plec de clàusules

Annexes