Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstec

22/12/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstec

Concessió d'una subvenció per interessos de préstec de la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda

Municipi: Poboleda

Concepte: CaixaBank

Pressupost Elegible: 381,25 euros

Pressupost Mínim a Executar: 381,25 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 381,25 euros

Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46202-01