Oferta de treball

15/12/2022

Oferta de treball

Anunci oferta de treball

 

L’Ajuntament de Poboleda ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social al municipi.

La persona que s’incorpori ho farà com a personal laboral temporal , denominació “Peó de serveis múltiples” grup  AP  per donar suport a la Brigada de l’Ajuntament de Poboleda.

El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.

La jornada de treball serà sencera i l’horari a realitzar serà el legalment determinat per l’Alcaldia, en funció de les necessitats del servei.

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació AP per al lloc de treball “Peó de serveis múltiples”  i concretament les següents:

- Realitzar treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment a la via pública i/o a les dependències municipals.

- Efectuar treballs vinculats a la reparació i manteniment d’elements de fusta, metàl·lics, d’instal·lacions d’aigua, gas, elèctriques, sistemes d’il·luminació i altres requerits.

- Dur a terme treballs de pintura de les instal·lacions municipals i de manteniment de la senyalització viària de les vies públiques.

- Realitzar els treballs vinculats a la creació i manteniment dels jardins, plantes, arbres i altres requerits i realitzar treballs com ara preparar sòls, sembrar, plantar flors, arbres i arbustos, conrear jardins o parcs, realitzar tractaments amb productes fitosanitaris i herbicides, etc.

- Efectuar recollida selectiva de brossa porta a porta, amb vehicle: plàstic, cartró i vidre.

- Netejar el cementiri.

- Proveir-se del material necessari per a l’execució de les tasques del seu lloc de treball. Realitzar trasllats de materials.

- Realitzar cobraments dels pregons del mercat ambulant.

- Fer servir adequadament les eines, equips, vehicles i maquinària necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball. I tenir cura del seu estat d’ordenació, reparació neteja i conservació.

- Informar de qualsevol incidència, anomalia o desperfecte al seu superior.

- Col·laborar en redactar els documents interns dels treballs diaris efectuats acreditant el temps destinat a la seva realització i el material utilitzat.

- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries: tarimes, trasllat mobiliari, escenaris, etc. Per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o adequació d’espais.

- Repartir correspondència de l’ajuntament al veïnat.

I en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes pel lloc de treball.

 

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

 1. Les persones aspirants han de complir els requisits següents:
 1. Les persones han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya a la data d’inici de la seva prestació laboral amb cadascun dels ens.
 2. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors; o bé tenir residència legal a Espanya.
 3. No s’exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu.
 4. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les seves funcions.
 5. No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei o qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a la funció pública.
 6. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent en la matèria.
 7. Coneixements de llengua catalana.
 8. Disposar del carnet de conduir.

 

 1. Les persones aspirants han de formar part d’algun d’aquests col·lectius.
  1. joves de menys de 35 anys, a la data d’inici de la contractació
  2. Dones
  3. Majors de 45 anys, a la data d’inici de la contractació.

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les persones interessades poden adreçar-se directament al SOC de Reus i preguntar per l’Oferta núm 30166

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Fins el 27 de desembre