MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

15/01/2020

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

El Ple de l’Ajuntament de Poboleda, en sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, el qual se sotmet a informació pública pel termini d'un mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

 

Contra aquest acord, per tractar-se d’acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

 

 

La documentació completa de l’expedient es pot consultar clicant aquí

 

Aquest anunci ha estat exposat al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona