Modificació de les ordenances fiscals

07/04/2022

Modificació de les ordenances fiscals

En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances següents: ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. ORDENANÇA FISCAL NÚM 18. Reguladora dels preus públics

Enllaç a la Publicació