CONVOCATÒRIA PER COBRIR ELS CÀRRECS DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A

24/12/2019

CONVOCATÒRIA PER COBRIR ELS CÀRRECS DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A

D’acord amb el que disposen la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a l’elecció del jutge de pau substitut de l’Ajuntament de Poboleda, ja que està a punt de finalitzar el mandat de l’actual.

 

D’acord amb els art. 101 de la Llei 6/1985 i 5 del Reglament 3/1995, abans esmentats, es fa pública la convocatòria per cobrir la placa de jutge de pau titular i substitut d’aquest municipi i s’obre un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats.

 

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Es poden consultar els requisits clicant aquí