AJUDES A ESTABLIMENTS, EMPRESES I AUTÒNOMS MUNICIPALS AFECTATS PER LA COVID-19

02/10/2020

AJUDES A ESTABLIMENTS, EMPRESES I AUTÒNOMS MUNICIPALS AFECTATS PER LA COVID-19

L'Ajuntament de Poboleda vol ajudar a mantenir i reprendre l’activitat econòmica del municipi, contribuir a corregir la situació provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19, que han obligat a tancar, suspendre o reduir activitats econòmiques, i preservar la seva continuïtat perquè els seus habitants no es vegin obligats a desplaçar-se fora del municipi per poder disposar de productes i serveis que abans de la crisi de la Covid-19 es prestaven al poble.

Per això s'han aprovat les bases per a les ajudes a establiments comercials, empreses i autònoms amb activitat legalment establerta al municipi de Poboleda que han hagut de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat o hagin estat afectats com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19 , per tal de sufragar part dels tributs generats al municipi de Poboleda, en concret es retornarà el 25% de la taxa recollida d’escombraries corresponent a l’any 2020.

Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que tinguin adreça d'activitat a Poboleda i que prestin serveis o subministrin productes directament als veïns del municipi, sempre que hagin estat afectades per les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19: tancament o reducció establiment o activitat o altra afectació que sigui degudament justificada.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació indicada en les bases, es podran presentar en un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació de l'anunci al BOP (16/11/2020), amb el qual s’inicia la convocatòria.

Podeu consultar les bases aquí

Publicació al BOP de la convocatòria.

MODEL DE SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE